RichFunction2AsBiFunction

final
class RichFunction2AsBiFunction[T, U, R](underlying: (T, U) => R) extends AnyVal
class AnyVal
trait Matchable
class Any